Alkatetza

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 21.1, 2 eta 3 artikuluek ezarritakoaren arabera, Udalbatzaren buru Alkatea da eta ondoko eskumenak ditu:

 

 • Udalaren ordezkari izatea eta udal-mugartean egiten diren ekitaldi publiko guztietan buru agertzea.
 • Gobernua eta toki administrazioak gidatzea.
 • Alkateordeak eta Gobernu Batzordeko kideak izendatzea eta kargutik kentzea.
 • Udalbatzaren Osoaren, Tokiko Gobernu Batzordearen eta gainerako udal organo guztien bilkurak deitzea eta zuzentzea; eta botazioetan berdinketaren bat egonez gero, bere kalitateko botoaren bidez berdinketa hori ebaztea.
 • Udal Ordenantzak eta Araudiak betearaztea.
 • Obrak eta zerbitzuak kontratatzea legeak ezarritako prozedura erabilita; betiere, euron zenbatekoa ez bada aurrekontuko ohiko baliabideen %5etik gorakoa, eta ez badu kontratazio zuzenari aplikatu ahal zaion muga orokorra gainditzen.
 • Fabrikak, industriak, komertzioak edo bestelako establezimenduak zabaltzeko lizentziak ematea, baldin eta ordenantzek edo legediak eskumen hori Osoko Bilkurari beren beregi ematen ez badio.
 • Udal obra eta zerbitzuak zuzentzea, bultzatzea eta ikuskatzea.
 • Bandoak egitea.
 • Beren beregi Osoko Bilkurari ez dagozkion plangintza orokorraren garapen-tresnak onartzea, baita hirigintza kudeaketako tresnak eta urbanizazio proiektuak.
 • Udala babesteko ekintza judizialak eta administratiboak erabiltzea, betiere, bere eskumeneko gaietan.
 • Aurrekontu-proiektuak egitea.
 • Udalaren kudeaketa ekonomikoa garatzea: gastuak onartu eta proposatu, betebeharrak onartu, eta, bere ahamenen barruan eta Tokiko Ogasunen Legeak eskatutakoari jarraituta, kontuak eman.
 • Diru-bilketa eta Diruzaintza zerbitzuak antolatzea.
 • Udalbatzako kideen buruari dagozkion lanak betetzea.
 • Lan-eskaintza publikoa onartzea.
 • Udaltzaingoaren buruzagi-lanak betetzea, eta armak erabiltzen dituzten funtzionarioak izendatzea eta, behar izanez gero, zehatzea.
 • Hondamendi, ezbehar publiko edo arrisku handiko egoeretan, modu pertsonalean eta bere ardurapean, beharrezko eta egoki diren neurriak hartzea, euron berri segituan Osoko Bilkurari emanda.
 • Udalean herri-kontsultak deitzea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 71. artikuluak ezarritako baldintzetan.
 • Legeak beren beregi ematen dizkion eskumenak eta Estatuak edota Autonomia Erkidegoak Udalari, eta ez beste udal organo batzuei, ematen dizkionak

 

Informazioa Telefonoa: 010 (Mungian bertan) 94.674.12.16 (herritik kanpo) Luzapena: 1200 (Alkatetzako Idazkaria) Faxa: 946.744.337 E-posta: alkatetza@mungia.eus